jaarvergadering 2014

19 maart 2014 in Waddinxveen

 

Aanwezig:                                          Paula van der Ark, Olga Mol, Hanny Glasbeek

Afwezig met kennisgeving:        Simeon Musengimana, Ria Hage

 

 

Opening

Hanny opent de vergadering. De aanwezigen vinden het jammer dat Simeon er dit jaar niet bij kan zijn.

 

Verslag Jaarvergadering 2013

Over het bedrag van € 2000,– dat de Stichting Overal had toegezegd aan Abana Rwanda Kinderen,  is niets meer vernomen.

 

 

Schoolberichten

In 2014 worden 55 leerlingen ondersteund. Er zijn zes nieuwe leerlingen, het betreft twee wezen en vier half- wezen. In 2013 zijn zes leerlingen geslaagd, in 2014 zijn er negen eindexamenkandidaten. Voor één leerling is al schoolgeld gedoneerd voor twee jaar ondersteuning.

 

 

Financiën

Bij het huidige aantal leerlingen bedraagt het schoolgeld € 3387,– per trimester, waarvoor per jaar tenminste € 10.000,– wordt begroot.

De stichting beschikt op dit moment over de volgende financiële middelen:

ING-spaarrekening € 4719,-
ASN-spaarrekening € 8810,-
ASN-zakelijke spaarrekening  € 704,-

Het afgelopen jaar zijn er problemen geweest om geld naar Rwanda over te maken vanaf de ING-rekening, waarvoor diverse keren ondersteuning van de bank is gevraagd. Het komende jaar zal door Paula en Olga worden bekeken hoe de betaling van de kwartaalgelden het beste kan worden afgehandeld.

 

 

Verkoop Kerstkaarten 2013

De verkoop van de kerstkaarten van Abana Rwana Kinderen verliep in 2013 succesvol. Naast onze eigen verkoop aan particulieren, zijn onze kaarten het afgelopen jaar ook verkocht door twee andere organisaties:  de organisatie Jyambere in Schiedam verkocht voor € 450,– en de ZWO van de Protestantse Kerk in Waddinxveen voor € 200,–.

 

Andere activiteiten in Rwanda

  1. Voor de aankoop van zonnepanelen bleek te weinig geld te zijn overgemaakt. Simeon gaat uitzoeken of het mogelijk is om in de toekomst goedkopere zonnepanelen aan te schaffen.
  2. Sommige scholieren zorgen ook voor hun familie. Om die reden heeft Abana Rwanda Kinderen extra geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van olie, kippen, en andere producten. Eén familie heeft grond gekregen om groenten te gaan verbouwen.

 

NB: genoemde extra uitgaven gaan niet ten koste van het benodigde schoolgeld, en de gelden worden verdeeld door het COTT, de organisatie in Rwanda waarmee wij samenwerken.

Loïs, een leerling die met onze ondersteuning is afgestudeerd, zou de zonnepanelen installeren. Ook zou zij maaltijden voor arme bejaarden bereiden. Helaas is zij zonder uitleg uit het zicht van het COTT verdwenen.

 

 

Website

In 2014 zal de website worden herzien.

 

Jubileum

In 2014 bestaat Abana Rwanda Kinderen 10 jaar. Eén van de wijkkranten van Waddinxveen gaat hierover een interview met ons publiceren.

In het najaar zal een benefietconcert worden georganiseerd in de Remonstrantse kerk. In een folder die ter uitnodiging zal worden gemaakt, zal tevens worden vermeld dat onderwijs aan één leerling € 200,– per jaar kost. Het concert is gratis, maar bezoekers worden geattendeerd op een vrijwillige bijdrage. Het gedeelte van het programma voor de pauze is al bekend.

 

Stichting Vrijwilligerswerk

Op 16 mei is weer een gemeentelijke feestavond voor vrijwilligers. De stichting mag 2 personen uitnodigen, alleen Jan van der Loo is hiervoor aangemeld.

Op 3 en 20 mei wordt een cursus gegeven over het nut van een goede online presentatie van een organisatie als de onze.

 

 

Geld inzamelen

In 2014 zal de stichting weer extra aandacht besteden aan PR, het interview in de wijkkrant is hierin het eerste initiatief.

Hanny las in Trouw over de mogelijkheid lege balpennen in te zamelen en daar geld voor te krijgen. Wij  willen graag aan dat project meedoen, maar dat zal pas kunnen als wij de plaats van een andere organisatie kunnen innemen.

 

 

Wat ter tafel komt

  1. Olga heeft een gesprek gevoerd met imker Maap Groenendijk. Bijen zijn heel belangrijk in land- en tuinbouw. Het is mogelijk dat 2 bijenspecialisten naar Rwanda gaan om leden van COTT hierover te informeren. De reiskosten moeten wel door ons worden vergoed. Simeon kan uitzoeken of dat zinvol en betaalbaar is, en of daar belangstelling voor bestaat in Rwanda.
  2. Olga heeft bekeken hoe contact kan worden gelegd met het Wellant College in Boskoop. Uitgezocht moet nog worden hoe leerlingen uit Boskoop per email ervaringen kunnen uitwisselen met leerlingen in Rwanda.
  3. Olga zal inventariseren of Abana Rwanda Kinderen in aanmerking komt voor gelden die een organisatie in Boskoop beschikbaar stelt voor projecten op het gebied van land- en tuinbouwondersteuning.
  4. Gesproken wordt over de foto’s van Liberata, die zij ieder jaar maakt als de leerlingen bij elkaar komen om haar te begroeten.

 

Rondvraag

Ter tafel komt de samenwerking met Jyambere, een eventuele volgende vergadering met hen, en op welke wijze wij ons jubileum bij hen onder de aandacht kunnen brengen.

 

Sluiting

Hanny sluit de vergadering.